1. Vhodnými vzorkami na genetické testy sú:
a. EDTA plazma
b. EDTA plná krv
c. lícne stery
d. chlpy hrivy a chvosta u koní

2. Genetickými metódami sa nevyšetrujú:
a. vlohy pre dedičné ochorenia psov a mačiek
b. krvné skupiny mačiek pre potreby transfúzie (A, B, AB)
c. vlohy pre sfarbenie a štruktúru srsti
d. titre protilátok proti infekčným pôvodcom

3. Genetický test na dedičné ochorenia je možný vo veku:
a. od 3 mesiacov
b. od 1 roka
c. akomkoľvek
d. po skončení mliečnej výživy

4. Pre genetické testy dedičných ochorení platí:
a. vo vzorke DNA zvieraťa sa hľadá mutácia spojená s výskytom ochorenia
b. gen. testy určia, v akej intenzite sa ochorenie prejaví
c. každé dedičné ochorenie sa dá zistiť genetickým testom
d. gen. testy detegujú dominantné, nie recesívne alely

5. Genotyp N/X pri recesívnom type dedičnosti znamená:
a. ochorenie sa pravdepodobne neprejaví a vloha sa neprenesie na žiadneho potomka
b. ochorenie sa pravdepodobne neprejaví, vloha sa prenesie na cca 50% potomkov
c. ochorenie sa pravdepodobne prejaví a vloha sa prenesie na všetkých potomkov
d. ochorenie sa pravdepodobne prejaví a vloha sa prenesie na cca 50% potomkov

6. Pre DNA profil (ISAG 2006) platí:
a. predstavuje jednoznačnú identifikáciu jedinca
b. jeho spoľahlivosť je viac ako 99,9%
c. testuje sa 22 STR markerov – mikrosatelitov
d. testuje sa 230 SNP markerov

7. Pre genetické určenie krvnej skupiny u mačiek platí:
a. je možné len z EDTA krvi, nie z lícneho steru
b. robí sa u jedincov s krvnou skupinou B za účelom identifikácie prenášateľov recesívnej alely a
c. robí sa u jedincov s krvnou skupinou A za účelom identifikácie prenášateľov recesívnej alely b
d. cieľom je vyhnúť sa neonatálnej izoerytrolýze mačiat

8. Genetické vyšetrenia slúžia aj na:
a. určenie pohlavia u vtákov
b. identifikáciu druhu zvieraťa
c. určenie predpokladov pre výkon koňa (krátke/dlhé trate)
d. potvrdenie otcovstva

9. Polymerázová reťazová reakcia (PCR):
a. je sérologické vyšetrenie
b. je molekulárne – genetické vyšetrenie
c. deteguje DNA/RNA infekčných pôvodcov
d. deteguje povrchové antigény infekčných pôvodcov

10. Polymerázová reťazová reakcia (PCR):
a. je vyšetrenie s vysokou špecifitou
b. deteguje živých aj mŕtvych infekčných pôvodcov
c. vždy podáva len informáciu o prítomnosti/neprítomnosti patogéna, nie o jeho množstve
d. pri PCR vyšetreniach mikrobiálnych pôvodcov nie je možné zhotoviť antibiogram