1. Pre hematológiu koní platia nasledujúce tvrdenia:

a) v periférnej krvi nie sú retikulocyty
b) pomer lymfocyty : neutrofily je 60:40
c) pomer lymfocyty: neutrofily je 40:60
d) leukocytóza /viac ako 17 tis. leukocytov/ spôsobená neutrofíliou je jednoznačnou indikáciou k terapii ATB

2. Babezióza u koní:

a) sa najlepšie diagnostikuje posúdením krvného náteru
b) najcitlivejším sérologickým testom je ELISA
c) Theileria equi je prognosticky horšia
d) Babesia caballi vyzerá v erytrocytoch ako bazofilné bodky v tvare maltézskeho kríža

3. SAA:

a) využíva sa ako monitoring chronického zápalu
b) využíva sa ako monitoring akútneho zápalu
c) pík je za menej ako 24 hodín
d) zvyšuje sa len pri infekčných procesoch

4. Fibrinogén:

a) využíva sa ako monitoring chronického zápalu
b) využíva sa ako monitoring akútneho zápalu
c) vyšetruje sa z citrátovej plazmy
d) vyšetruje sa zo séra

5. Pre vyšetrenie moču u koní platí:

a) žriebätá majú fyziologicky nižšie pH a hustotu moču ako dospelé kone
b) kalcium karbonátové kryštály v močovom sedimente sú z časti fyziologické
c) veľa hlienov v moči spôsobuje zvýšené pH a falošne vyššiu proteinúriu
d) pomer GGT/kreatinín z moču je senzitívnejší ako vyšetrenie močoviny a kreatinínu zo séra

6. Pri diagnostike myopatií:

a) hladina AST stúpa skôr ako hladina CK
b) hladina AST stúpa neskôr ako hladina CK
c) hladina CK sa vracia skôr do referenčných hodnôt
d) zvýšené hodnoty AST pretrvávajú aj 3 týždne

7. Cushingov syndróm:

a) zlatým štandardom v diagnostike u koní je LDDST
b) diagnostikuje sa vyšetrením ACTH
c) môže sa diagnostikovať TRH stimulačným testom
d) diagnostikuje sa ACTH stimulačným testom

8. Pri podozrení na hypotyreózu u koní je zmysluplné vyšetrenie:

a) jódu
b) vykonanie TRH stimulačného testu
c) vyšetrenie TSH
d) vyšetrenie T4, fT4, T3

9. Pri diagnostike gravidity u kobýl môže byť nápomocné:

a) vyšetrenie estradiolu
b) vyšetrenie estronsulfátu do 110. dňa gravidity
c) vyšetrenie PMSG 45.-100. deň gravidity
d) vyšetrenie estronsulfátu od 110. dňa gravidity

10. Hormonálna diagnostika kryptorchidov/nekompletných kastrátov sa robí pomocou:

a) HCG stimulačného testu
b) GnRH stimulačného testu
c) vyšetrením Anti – Müller hormónu
d) vyšetrením estronsulfátu u koní do 3 rokov