1. Zaškrtni správne tvrdenia:

a) Bordetella bronchiseptica sa diagnostikuje PCR testom

b) Bordetella bronchiseptica sa diagnostikuje kultivačne

c) Chlamýdie a mykoplazmy sa diagnostikujú PCR testom

d) Chlamýdie a mykoplazmy sa diagnostikujú kultivačne

2. Genetický test na hypertrofickú kardiomyopatiu mačiek /HCM / je:

a) valídny pre všetky plemená

b) neexistuje genetický test pre HCM

c) valídny pre plemeno ragdoll

d) valídny pre plemeno maine coon

3. pro – BNP:

a) koncentrácia v krvi je závislá na zmene krvného tlaku v srdcovej komore

b) vyšetruje sa z chladenej EDTA plazmy

c) využíva sa na včasnú diagnostiku vyvíjajúcej sa dilatačnej kardiomyopatie

d) je marker akútneho poškodenia buniek srdcovej svaloviny

4. Troponín:

a) vyšetruje sa z chladenej EDTA plazmy

b) vyšetruje sa z chladeného séra

c) je marker akútneho poškodenia buniek srdcovej svaloviny

d) je vhodný parameter na akútnu diagnostiku

5. Angiostrongylus vasorum u psa diagnostikujeme:

a) iba PCR testom

b) parazitologickým vyšetrením trusu

c) testovaním antigénu zo séra

d) môžeme ho diagnostikovať všetkými tromi predchádzajúcimi metódami

6. Pozitívny test na Dirofilaria immitis antigén znamená:

a) prítomnosť dospelých samiček v organizme

b) prítomnosť dospelých samčekov v organizme

c) prítomnosť mikrofilárií v organizme

d) zriedkavo môže byť falošne pozitívny

7. Alfa – Hydroxybutyrát dehydrogenáza /alfa – HBDH/ je:

a) izoenzým LDH

b) spoľahlivý ukazovateľ poškodenia myokardu

c) u zdravých jedincov je pomer LDH: alfa – HDBH 2:1

d) u zdravých jedincov je pomer LDH: alfa – HDBH 1:2

8. Respiračný profil PCR vyšetrujeme:

a) z tzv. bukálnych sterov

b) zo sterov odobratých tampónom v transportnom médiu

c) zo sterov odobratých tampónom bez transportného média

d) zo zmenených tkanív a orgánov post mortem

9. Zaškrtni správnu odpoveď:

a) zvýšenie AST je špecifické pre poškodenie myokardu

b) LDH môže byť falošne zvýšené vplyvom hemolýzy

c) hemolýza neovplyvňuje hodnotu LDH

d) CK sa zvyšuje 4 – 8 h po ischémii myokardu a po pár dňoch sa vracia do ref. rozmedzia

10. Bronchoalveolárna laváž /BAL /:

a) v EDTA skúmavke zachováva morfológiu buniek

b) cytologický preparát sa vyšetruje zo sedimentu

c) cytologický preparát sa vyšetruje zo supernatantu

d) celkový počet buniek z BAL nie je zmysluplné vyšetrenie