1. Pre cytológiu podkožných útvarov epiteliálneho pôvodu platí:

a) vysoká bunečnosť
b) vysoká kontaminácia krvou
c) nízka exfoliácia buniek
d) vretenovitý tvar buniek

2. Histiocytóm:

a) je benígny nádor guľatobunečného pôvodu
b) vyskytuje sa skôr u starších psov
c) v preparáte môžeme pozorovať aj lymfocyty
d) môže vykazovať miernu anizocytózu a anizokaryózu

3. Zaškrtni správne tvrdenie:

a) hepatoidný adenóm sa vyskytuje skôr u nekastrovaných samcov
b) adenokarcinóm análnych vačkov cytologicky vykazuje minimálne kritériá malignity
c) adenokarcinóm análnych vačkov patrí medzi tumory neuroendokrinného pôvodu
d) bunky adenómu paranálnych žliaz vykazujú vzhľad hepatocytov

4. Pre cytológiu malígnych buniek neuroendokrinného pôvodu platí:

a) vzhľad tzv. „voľných jadier“
b) vysoká bunečnosť
c) minimálne kritériá malignity
d) výrazné kritériá malignity

5. Malígny melanóm

a) cytologicky vykazuje výrazné kritériá malignity
b) vzhľad buniek je guľatobunečný
c) vzhľad buniek je mezenchymálny
d) granuly melanómu sa farbia jedine pri farbení Giemsa – Romanowski

6. Zaškrtni správne tvrdenia, ktoré platia pre mastocytóm:

a) v cytologickom preparáte môžeme pozorovať aj mezenchymálne bunky
b) v cytologickom preparáte môžeme pozorovať aj eozinofily
c) granuly mastocytómu sa vždy dobre farbia  pri farbení Diff Quick
d) patrí medzi nádory mezenchymálneho  pôvodu

7. Pre nádory mezenchymálneho pôvodu platí:

a) nízka exfoliácia buniek
b) vysoká kontaminácia krvou
c) definitívna diagnóza určená pomocou cytológie často nie je možná
d) acinárny vzhľad buniek

8. Zaškrtni správne tvrdenie:

a) cytologicky vykazuje hemangiopericytóm zvyčajne vysokú bunečnosť
b) adenokarcinóm štítnej žľazy zvyčajne vykazuje minimálne kritériá malignity
c) lipóm vieme cytologicky rozlíšiť od tukového tkaniva
c) tzv. plamienkové bunky pozorujeme pri mastocytóme

9. Karcinóm skvamóznych buniek:

a) bunky cytologicky vykazujú rôzny tvar
b) prítomný je často supuratívny zápal
c) bunky cytologicky vykazujú iba vzhľad buniek epiteliálneho pôvodu
d) cytoplazma skvamóznych buniek obsahuje purpurové granuly

10. Zaškrtni správne tvrdenie:

a) nález vysokého počtu tzv. „ghost cells“ (keratinizovaných epiteliálnych buniek s prázdnym centrom miesto jadra) je skôr pri epidermálnych cystách
b) cytoplazma sebóznych buniek obsahuje vakuoly
d) cytologicky sú epidermálne cysty často nerozlíšiteľné od epiteliálnych tumorov s folikulárnou diferenciáciou
d) nález vysokého počtu tzv. „ghost cells“ (keratinizovaných epiteliálnych buniek s prázdnym centrom miesto jadra) je skôr pri epiteliálnych tumoroch s folikulárnou diferenciáciou