1. Pre diagnostiku canine epiteloid cramping syndrome (CECS) je možné využiť:

a) stanovenie anti-gliadinových protilátok (gliadinového peptidu IgG)
b) stanovenie protilátok IgE proti pšenici
c) genetický test
d) stanovenie transglutaminázy IgA

2. Diagnostika hyposomatotropizmu je možná pomocou stanovenia:

a) somatotropného hormónu
b) insulin-like growth factor 1 (IGF 1)
c) TSH + ACTH
c) sérotonínu

3. C-reaktívny proteín:

a) je ukazovateľ zápalu u psa
b) je ukazovateľ zápalu u mačky
c) má rýchlejšiu kinetiku ako počet leukocytov
d) hodí sa pre monitoring terapie endokrinopatií

4. Stanovenie erytropoetínu má význam u:

a) chronického zlyhania obličiek
b) regeneratívnej anémie
c) polycytémie
d) neregeneratívnej anémie

5. Pre diagnostiku ovarian remnant syndrómu môžeme stanoviť:

a) Anti Müller hormón (AMH)
b) estradiol
c) luteinizačný hormón (LH)
d) relaxín

6. Alfa-fetoproteín (AFP):

a) je marker procesu na pankrease
b) je marker procesu na pečeni
c) umožňuje diagnostikovať mumifikovaný plod
d) umožňuje jednoznačne odlíšiť benígny a malígny tumor

7. Pri nekróze kardiomyocytov môže dôjsť ku zvýšeniu:

a) CK
b) AST
c) troponínu
d) pro-BNP

8. Pri podozrení na zápalové ochorenie čriev je možné stanoviť v truse:

a) globulíny
b) antitrypsín
c) kalprotektin
d) leukocyty

9. Pre psiu prostatickú esterázu (CPSE) platí tvrdenie:

a) pokiaľ je sonograficky prostata zväčšená a CPSE je nízka, ide pravdepodobne o tumor
b) pokiaľ je sonograficky prostata zväčšená a CPSE je vysoká, môže ísť o tumor
c) pokiaľ je sonograficky prostata zväčšená a CPSE je vysoká, môže ísť o benígnu hyperpláziu prostaty
d) pre stanovenie sa musí posielať chladená vzorka

10. Pri podozrení na protein-losing enteropatiu je možné stanoviť v truse:

a) cholesterol
b) antitrypsín
c) kalprotektin
d) leukocyty