1. Alfa-feto proteín (AFP):
a) Je nešpecifický onkomarker, ktorý sa môže použiť na diagnostiku karcinómu pečene
b) Zvyšuje sa aj v gravidite a pri placentitíde kobýl
c) Zvyšuje sa aj pri benígnych nálezoch pečene
d) Môže naznačovať lymfóm

2. Tymidínkináza:
a) Využíva sa na overenie účinnosti terapie Masivetom pri mastocytóme
b) Je proliferačný marker
c) U psov sa využíva ako prognostický marker pri lymfóme
d) Používa sa na rozlíšenie T a B – lymfómu

3. Onkomarkery:
a) Sú vhodné na monitoring úspešnosti terapie, monitoring relapsu
b) Nahradzujú histologické vyšetrenie
c) Zvyšujú sa iba pri malígnych procesoch
d) Ako monitoring relapsu sa odporúča ich stanovenie každých 6 mesiacov

4. Aký onkomarker by ste zvolili pre skríning pečeňových metastáz?
a) CEA
b) AFP
c) FGF23 (fibroblast growth faktor 23)
d) Indoxylsulfát

5. Karcinoembryonálny antigén (CEA):
a) Nachádza sa v lymfatických uzlinách
b) Nachádza sa v žľaznatých tkanivách
c) Môže predpovedať prognózu pri karcinómoch mliečnej žľazy
d) Zvyšuje sa pri karcinóme pankreasu

6. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia:
a) Indoxylsulfát sa považuje za biomarker urémie
b) FGF 23 (fibroblast growth faktor 23) sa zvyšuje pri karcinóme mliečnej žľazy
c) FGF 23 (fibroblast growth faktor 23) sa považuje za včasný marker pre renálne ochorenie
d) CEA sa zvyšuje pri bronchiálnom karcinóme

7. Test Nu.Q:
a) Využíva sa na skríning lymfómu
b) Využíva sa na skríning hemangiosarkómu
c) Meria koncentráciu nukleozómov v plazme
d) Je zvýšený pri zápalových procesoch

8. Hypoglykémiu v súvislosti s onkologickými procesmi pozorujeme pri:
a) Mastocytóme
b) Inzulinóme
c) Leiomyóme
d) Leiomyosarkóme

9. Hyperglobulinémiu môžeme pozorovať pri:
a) Osteosarkóme
b) Mnohočetnom myelóme
c) B – lymfóme
d) T – lymfóme

10. Hyperkalcémiu môžeme pozorovať pri:
a) Adenokarcinóme análnych žliaz
b) B – lymfóme
c) T – lymfóme
d) Vyšetrení vápnika z EDTA plazmy