1. Pri DIC

a) je počet trombocytov znížený
b) je hladina fibrinogénu zvýšená
c) je hladina fibrinogénu znížená
d) sú zrážacie časy PT a aPTT predĺžené

2. Von Willebrandov faktor (vWF)

a) je súčasť primárnej hemostázy
b) je súčasť sekundárnej hemostázy
c) sa vyšetruje z chladenej/mrazenej citrátovej plazmy
d) sa vyšetruje z EDTA krvi

3. Trombocytopénia

a) sa klinicky prejavuje petechiami
b) sa klinicky prejavuje hematómami
c) je asymptomatická u plemena KKCHS v dôsledku prítomnosti makrotrombocytov
d) klinické prejavy sú zvyčajne pri poklese trombocytov pod 40 x109/l

4. Sekundárna hemostáza

a) jej súčasťou je endotel
b) jej súčasťou je von Willebrandov faktor
c) jej súčasťou sú zrážacie faktory
d) fibrinolýza

5. Zaškrtni správne tvrdenia

a) pre chrtov je fyziologické predĺžené krvácanie po operácii 36 – 48h
b) trombocytóza po splenektómii môže pretrvávať až 2 mesiace
c) tromboelastografia je metóda hodnotiaca primárnu aj sekundárnu hemostázu ako aj fibrinolýzu
d) fibrinogén sa podieľa na primárnej hemostáze

6. Predĺžené aPTT

a) je porucha vnútornej cesty koagulačnej kaskády
b) je porucha vonkajšej cesty koagulačnej kaskády
c) sa objavuje pri hemofílii A a B
d) sa objavuje pri DIC

7. Zrážanlivosť sa vyšetruje

a) z akejkoľvek plazmy
b) zo séra
c) z citrátovej plazmy
d) pri zachovanom pomere protizrážanlivého činidla a krvi 1:9

8. Hemofília

a) je deficit faktoru VIII a IX
b) klinické prejavy sú len u samcov
c) časy PT aj aPTT sú predĺžené
d) predĺžený je iba čas aPTT

9. Pri otrave antikoagulačnými rodenticidmi

a) je znížená hladina von Willebrandovho faktoru
b) do 6 h po otrave je predĺžený iba PT
c) PT v norme a predĺžený aPTT vylučuje otravu antikoagulačnými rodenticidmi
d) podanie vitamínu K neovplyvní zrážacie časy

10. Zaškrtni správnu odpoveď

a) vyšetrenie trombínového času sa využíva ako monitoring terapie heparínom alebo streptokinázou
b) vyšetrenie trombínového času sa využíva ako monitoring terapie etamsylátom
c) pri vonWillebrandovej chorobe je predĺžené PT a aPTT
d) pri podaní aspirínu nedochádza k predĺženiu PT a aPTT