Informácie o ochrane údajov

Tieto informácie o ochrane údajov platia pre spracovanie údajov firmou:

LABOKLIN s.r.o., Líščie údolie 57, 84231 Bratislava, labor.ba@laboklin.com

 

Získavanie a uchovávanie údajov

Získavanie a uchovávanie osobných údajov, ako aj povaha a účel ich použitia. Ak nás poveríte, získavame nasledujúce informácie:

 • oslovenie, krstné meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • platná e-mailová adresa a/alebo faxové číslo
 • adresa
 • telefónne číslo (pevná linka a/alebo mobilný telefón)
 • váš podpis

Získavanie týchto údajov sa koná s výhradou ďalšieho súhlasu, okrem toho, aby bolo možné zrealizovať vami zadanú zákazku.

Spracovanie údajov sa koná na Vašu žiadosť a je nevyhnutné podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR na uvedené účely na primeranú realizáciu zákazky a na obojstranné plnenie záväzkov z tejto zmluvy. Osobné údaje, ktoré získame na spracovanie, sa vymažú 2 roky po zadaní zákazky, s výnimkou prípadov, že sme podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. c) GDPR na základe povinností uchovávania a dokumentácie v zmysle daňových a obchodných právnych predpisov (z Obchodného zákonníka, Daňového zákonníka alebo Nariadenia o poplatkoch) povinní údaje uchovávať dlhšie, alebo že ste súhlasili s uchovávaním navyše podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR.

O   Súhlasím s tým, že moje údaje zostanú uložené u firmy Laboklin na obdobie 10 rokov po splnení účelu zmluvy, aby sa dali ľahšie spracovávať budúce zákazky.

 

Odovzdávanie údajov tretím stranám

Prenos vašich osobných údajov tretím stranám na iné účely než je uvedené ďalej, sa neuskutočňuje. Pokiaľ je to podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR nevyhnutné na realizáciu zákaziek s vami, odovzdávajú sa vaše osobné údaje tretím stranám. K tomu patrí najmä odovzdávanie údajov veterinárom. Tretia strana môže odovzdané údaje použiť výlučne na uvedené účely.

 

Práva dotknutých osôb

Máte právo

 • podľa čl. 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám už raz dali. To má za následok, že do budúcnosti už nebudeme môcť ďalej pokračovať v spracúvaní údajov, založenom na tomto súhlase;
 • podľa čl. 15 GDPR získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracúvame. Predovšetkým môžete získať informácie o účeloch spracúvania, o kategórii osobných údajov, o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania, o existencii práva požadovať opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo práva namietať, o existencii práva podať sťažnosť, o zdroji svojich údajov, pokiaľ sme ich nezískali my, ako aj o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a popr. zmysluplné informácie o ich podrobnostiach;
 • podľa čl. 16 GDPR na to, aby sa bez zbytočného odkladu opravili nesprávne alebo doplnili vaše osobné údaje, ktoré uchovávame;
 • podľa čl. 17 GDPR dosiahnuť vymazanie u nás uchovaných osobných údajov, pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • podľa čl. 18 GDPR na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, pokiaľ napadnete správnosť údajov, pokiaľ je spracúvanie nezákonné, vy však proti vymazaniu namietate a pokiaľ my už údaje nepotrebujeme, vy ich však potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ste podľa čl. 21 GDPR namietali proti spracúvaniu;
 • podľa čl. 20 GDPR získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo máte právo na prenos ďalšiemu prevádzkovateľovi a
 • podľa čl. 77 GDPR sťažovať sa dozornému orgánu. Spravidla sa kvôli tomu môžete obrátiť na dozorný orgán svojho zvyčajného miesta pobytu alebo pracoviska alebo sídla našej firmy.

 

Právo namietať

Pokiaľ sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR, máte právo podľa čl. 21 GDPR namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, pokiaľ sú na to dôvody, týkajúce sa vašej konkrétnej situácie. Ak by ste chceli uplatniť svoje právo namietať, postačí e-mail na labor.ba@laboklin.com