Antonio Meléndez-Lazo DVM MSc PhD DipECVCP MRCVS, LABOKLIN
Laura Vilalta Solé DVM DipECZM (Small mammals), Universidad Católica de Valencia (Spain)

Nacionále a anamnéza

Päťročný kastrovaný samec fretky (Mustela putorius furo) bol predvedený na preventívnu prehliadku.

Klinické vyšetrenie

Pri prehliadke bol v oblasti krku objavený červenkastý kožný uzlík veľkosti 3 mm. Bol pokrytý malými chrastami (obr. 1). Celkový zdravotný stav bol bez zmien. Fretka sa zdala byť zdravá.


Obr.1: Kožný uzlík u fretky

Ďalšie vyšetrenia

Hematológia a klinická biochémia
Krvný obraz ani biochemické vyšetrenie nevykazovali patologické zmeny.

Cytológia
Z uzlíka bola odobraná vzorka tenkoihlovou aspiráciou (FNA) (obr. 2).


Obr.2: FNA Cytológia kožného uzlíka u fretky (farbenie: modifikovaný Wright)

Ako by ste interpretovali cytologický nález?
Aké sú vaše diferenciálne diagnózy?
Aké ďalšie farbenia by ste použili pre presnejšiu charakterizáciu?

Interpretácia cytologického nálezu
Vo vzorke sa nachádza populácia guľatých buniek jednotlivých aj v rôzne veľkých nekohezívnych skupinách. Bunky majú viditeľné okraje a svetlomodrú cytoplazmu. Jadrá buniek sú okrúhle až oválne, zriedkavo so zárezom, umiestnené centrálne až paracentrálne a s nevýraznými jadierkami. Anizocytóza a anizokaryóza je malá. Pomer jadro: cytoplazma je vysoký. Nie sú prítomné žiadne zápalové bunky alebo mikroorganizmy.
Cytologický nález zodpovedá guľatobunečnému nádoru.

Diferenciálne diagnózy
Najvýznamnejšie diferenciálne diagnózy cytologického nálezu sú mastocytóm a histiocytóm.

Ďalšie farbenia
Cytologické preparáty boli zafarbené farbením Giemsa (obr. 2B) a toluidínovou modrou (obr. 3). V oboch farbeniach sa ukázali početné cytoplazmatické granuly, ktoré prekrývali jadrá a ktoré v predchádzajúcom Wrightovom farbení neboli viditeľné. Pokiaľ by sa pri týchto farbeniach granuly neukázali, bolo by možné imunocytochemické vyšetrenie (napr. CD1) na identifikáciu histiocytárnych buniek.


Obr. 2B: FNA kožného nodulu (farbenie Giemsa)
Obr. 3: FNA kožného nodulu (farbenie touidínová modrá)

Diagnóza: kutánny mastocytóm

Ďalší priebeh
Kožný uzlík bol odstránený excíznou biopsiou a odoslaný na histopatologické vyšetrenie. Bola pozorovaná neoplastická proliferácia guľatých buniek, ktorá sa rozširovala z povrchovej dermis do hĺbky (obr. 4). Tumor bol neohraničený, bez kapsuly, rástol infiltratívne a expandoval medzi kolagénové zväzky dermis. Vykazoval bunečnosť stredného stupňa. Proliferujúce bunky boli okrúhle, s definovanými okrajmi a stredným obsahom bazofilnej cytoplazmy. Jadrá boli uložené centrálne s jemne retikulárnym chromatínom. Stupeň anizocytózy a anizokaryózy bol nízky bez výskytu celulárneho pleomorfizmu. Doplnkové farbenie toluidínovou modrou neukázalo jednoznačnú granuláciu buniek (obr. 5). KIT imunofarbenie bolo pozitívne (obr. 6).
V priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov sa neobjavilo ďalšie neoplastické bujnenie.


Obr. 4: Tkanivový rez kožného uzla (farbenie H&E)
Obr. 5: Tkanivový rez kožného uzla (farbenie toluidínová modrá)


Obr.6: Tkanivový rez kožného uzla (KIT imunofarbenie)

Zhrnutie:
Mastocytómy sú jedny z najčastejších kožných neoplázií fretiek. Majú benígny priebeh, ale k spontánnym regresiám ako u psa často nedochádza. Cytologické vyšetrenie môže byť nejednoznačné, pretože cytoplazmatické granuly nie sú pri farbení Diff-Quick vždy viditeľné. Preto je pri podozrení na mastocytóm odporúčané farbenie cytologického preparátu toluidínovou modrou alebo farbením Giemsa. Naopak, v tkanivových rezoch vedie farbenie toluidínovou modrou často k nejednoznačným výsledkom a potrebné je doplnkové KIT imunofarbenie.