Nacionálne a anamnéza

Deväťročný intaktný samec Eutamias sibiricus, vážiaci 77 g, bol predvedený s anamnézou mesiac trvajúcich kožných lézií. Spočiatku boli lézie lokalizované na pravej hrudnej končatine, ale v poslednej dobe sa rozšírili do cervikálnej oblasti. Zviera si postihnutú oblasť neustále lízalo a škriabalo.

Klinické vyšetrenie

Pri klinickom vyšetrení neboli okrem kožných lézií a zväčšených lymfatických uzlín nájdené žiadne abnormality. Dermatologické vyšetrenie odhalilo generalizovaný erytém, početné alopetické oblasti a erozívne ulceratívnu léziu siahajúcu od krčnej po hrudnú oblasť. Okrem toho boli v tejto oblasti pozorované početné žltohnedé chrasty (obr. 1).

pic2021111
Obr.1: Kutánne lézie (A, B) a zväčšená axilárna (C) a inguinálna (D) lymfatická uzlina

Ďalšie vyšetrenia

Hematológia a biochémia

Hematologické vyšetrenie odhalilo závažnú anémiu, leukopéniu a trombocytopéniu (pancytopéniu). Biochemické vyšetrenie séra bolo bez pozoruhodností.

Dermatologické testy

  •  Odtlačková cytológia kutánnych lézií: neutrofilný zápal s bakteriálnou infekciou
  •  Trichoskopia: normálny stvol chlpu, s poškodením spôsobeným traumou
  • Vyšetrenie Woodovou lampou: negatívne na prítomnosť húb

Cytológia

Tenkoihlovou aspiráciou bola odobraná vzorka z axilárnej lymfatickej uzliny s následným cytologickým vyšetrením (obr. 2).

pic2021112
Obr. 2: FNA cytológia axilárnej lymfatickej uzliny (modifikované Wrightovo farbenie, objektív 50 x)

Ostatné
Zobrazovacia diagnostika: RTG vyšetrenie ukázalo nešpecifické zmeny spojené s vyšším vekom a zväčšené lymfatické uzliny.

Kultivácia húb: negatívna.

Aká je vaša interpretácia cytológie?

Bola pozorovaná predominantná populácia veľkých lymfocytov ( o priemere viac ako 3x priemer erytrocytu). Malé lymfocyty boli prítomné v menších počtoch. Lymfocyty vykazovali zvýšené množstvo cytoplazmy a často aj perinukleárne prejasnenie. Jadrá bolo okrúhle až oválne, občas nepravidelné a excentricky uložené, s jemne bodkovaným až hrudkovitým chromatínom a jedným alebo viacerými jadierkami.

Nálezy svedčili o prítomnosti lymfómu.

Čo je pravdepodobná príčina hematologických zmien?

Pravdepodobná je infiltrácia kostnej drene lymfoidnými neoplastickými bunkami. Pre lepšie zhodnotenie príčiny pancytopénie sa odporúča vyšetrenie kostnej drene.

Histologické vyšetrenie kože ukázalo difúznu infiltráciu okrúhlymi neoplastickými  bunkami, postihujúcu epidermis, povrchovú a strednú dermis a adnexálne štruktúry (obr. 3A) s formáciou Pautrierových mikroagregátov a epiteliotropným správaním. Pri imunohistochemickom vyšetrení boli neoplastické lymfocyty silne pozitívne na T-bunkový marker CD3 (obrázok 3B) a negatívne na B-bunkový marker CD20. Na základe týchto nálezov bol diagnostickovaný kutánny epiteliotrópny T-bunkový lymfóm (CETL), subtyp mycosis fungoides (MF).

pic2021113
Obr. 3A: Histológia kože, farbenie hematoxylín-eozín
pic2021114
Obr. 3B Histológia kože, CD3 imunofarbenie

DIAGNÓZA: Kutánny epiteliotrópny T-bunkový lymfóm
Liečba a ďalší priebeh

Majiteľ odmietol chemoterapeutický protokol, takže bola začatá terapia prednizolónom (0,5 mg/kg p. o. 2x denne) a doxycyklínom (5 mg/kg p. o. 1x denne).

Pri kontrole o 6 týždňov bol celkový zdravotný stav zhoršený, ochorenie progredovalo. Vzhľadom na chýbajúcu reakciu na terapiu, zlú prognózu a zlú kvalitu života bol pacient utratený. Na žiadosť majiteľa nebola vykonaná pitva.

Zhrnutie

Kutánny lymfóm je neobvyklá malígna kožná neoplázia. Histologicky ho delíme na nonepiteliotrópnu a epiteliotrópnu formu. Epiteliotrópne kutánne lymfómy sú predominantne T-lymfocytárneho pôvodu a vykazujú špecifický tropizmus k epidermis a adnexálnym štruktúram. Kutánne epiteliotrópne T-bunkové lymfómy (CETL) boli popísané u mnohých druhov cicavcov, vrátane psov, mačiek, koní, hovädzieho dobytka, vačkovcov, ježkov, fretiek, králikov a hlodavcov (morských prasiat, škrečka a pieskomilov). Vo všeobecnosti sa vyskytuje u starých zvierat bez pohlavnej predispozície. U väčšiny druhov je klinická prezentácia CETL vysoko variabilná a môže imitovať rôzne dermatózy. Prognóza je všeobecne zlá. V tomto prípade neoplastická lymfoidná populácia, nájdená v lymfatickej uzline, bola pravdepodobne výsledkom rozšírenia z kutánneho lymfómu.

Aké ďalšie testy by ste vybrali na definitívnu diagnózu kutánnych lézií?

Na diagnostiku je vhodná biopsia kutánnych lézií a histologické +/- imunohistochemické vyšetrenie.

Tri 4 mm kožné punch biopsie boli odobrané z trupu, pravej hrudnej končatiny a brucha. Biopsie boli rutinne spracované na histologické  (hematoxylín-eozín) a imunohistologické (CD3/CD20) vyšetrenie.

 

1Antonio Meléndez-Lazo DVM MSc PhD DipECVCP MRCVS

2Laura Vilalta Soler DVM DipECZM (Small mammals)

 

1LABOKLIN Labor für Klinische Diagnostik, Bad Kissingen (Nemecko)

2Universidad Católica de Valencia, Valencia (Španielsko)