Vzorky krvi, séra a plazmy

Vzorky krvi, séra a plazmy

Prvou fázou každého vyšetrenia je preanalytická fáza. Pozostáva z činností, ako sú príprava pacienta, odber príslušného materiálu, doprava vzoriek do laboratória a ich príprava na analýzu.

Príprava pacienta

Pred odberom vzoriek by zviera nemalo dostať krmivo 10-12 hodín. V prípade, že sa hladovka nedodrží, môže dôjsť k skresleniu výsledkov. Chybné výsledky sa dajú očakávať hlavne u týchto parametrov: cholesterol, glukóza, TLI. Ďalej môžu byť ovplyvnené: amyláza, ALT, AST, bilirubín, celkovébielkoviny, triglyceridy, žlčovékyseliny, vápnikaleukocyty.

Majiteľ by mal byť tiež oboznámený s tým, že fyzická námaha môže viesť k zvýšeniu parametrov, ako sú CK, LDH, AST, glukóza a laktát.

Označenie vzoriek

Žiadanka a vzorka musia byť zhodne a čitateľne popísané menom majiteľa a zvieraťa.
V prípade funkčných testov je potrebné popísať vzorky poradovými číslami a časmi odberu.

Výber vhodného materiálu

Informácia o požadovanom materiáli a jeho množstve je uvedená na žiadanke pri každom vyšetrení.

EDTA krv

 • Najvhodnejším materiálom na vyšetrenie krvného obrazu a morfológie krvných buniek u cicavcov je krv odobraná na EDTA. U vtákov a plazov sa na stanovenie krvného obrazu spravidla používa krv s lithium-heparínom.
 • K použitiu EDTA plazmy na vyšetrenie sérologických a biochemických parametrov by sa malo pristúpiť len výnimočne, nakoľko EDTA môže rušiť dané vyšetrenia.

 

Sérum

 • Odber krvi do skúmavky bez antikoagulačnej látky
 • Nechať odstáť 30-60 min (s výnimkou špecifických vyšetrení, u ktorých je potrebné krv odstrediť po 20 minútach a sérum hneď schladiť)
 • Odstrediť 10 minút pri 3 000 otáčkach
 • Separovať sérum do prázdnej skúmavky

 

Plazma

 • Odber krvi do skúmavky s príslušnou antikoagulačnou látkou (heparín, EDTA, citrát)
 • Pozor: antikoagulanciá limitujú možnosti analýzy vzorky
 • Možné odstrediť hneď po odbere (10 min pri 3 000 otáčkach/min)

Faktory, ktoré narúšajú analýzu

Hemolýza

Hemolýzou sa myslí únik obsahu erytrocytov pri poškodení ich bunkovej membrány. Popri fosfáte, železe a draslíku ide hlavne o hemoglobín. Červené sfarbenie séra/plazmy, ktoré je dané práve hemoglobínom, narúša v prvom rade vyšetrenia krvi, ktoré sú založené na fotometrii.

Vplyv na hodnoty:

 • LDH, CK, AST, ALP, bilirubín, kreatinín, glukóza, PO4, Ca, K, Mg, Fe, fruktozamíny, hemoglobín

Lipémia

Lipémia je mliečny zákal séra / plazmy neutrálnymi tukmi. Dôvodom lipémie môže byť nedodržanie hladovky alebo stres.

Vplyv na hodnoty:

 • ALT, AST, ALP, bilirubín, glukóza, Ca, PO4, CB, lipidy, hemoglobín

Vplyv na hodnoty:

 • Alb, amyláza, Na, Cl, K, PO4

Ikterus

Žlté sfarbenie séra/plazmy. Nadbytok bilirubínu, ktorý je príčinou žltého sfarbenia vzorky, je spravidla podmienený ochorením organizmu.

Vplyv na hodnoty:

 • ALP, CB, Cl, PO4

Vplyv na hodnoty:

 • TAG, kreatinín, Mg

Lieky

Lieky, Vplyv na hodnoty, Parameter:

Penicilín G – ↑ K
Tetracyklín – ↓ K
Salicyláty – ↑ CK , ↑ ALP, ↑ glukóza, ↑ Na, ↑ CB, ↓ K, ↓ Ca
Kortikosteroidy – ↑ CK, ↑ ALP, ↑ glukóza, ↑ NA, ↑ CB, ↓ K, ↓ Ca
Fenylbutazón – ↑ Ca, ↑ Na
Barbiturát – ↑ CK
Halotan (narkóza) – ↑ CK, ↑ PO4
Glukóza (infúzia) – ↑ glukóza

Ďalšie informácie

Krvný obraz a morfológia

 • EDTA alebo lithium-heparín – krv.
 • Pri odbere vzorky najlepšie neodobrať prvých 5 ml, nakoľko sa tam nachádza zvýšené množstvo zrážacích faktorov.
 • Krv nechať pomaly stekať po stene skúmavky.
 • Dodržiavať odporúčané množstvo odoberanej krvi.
 • Po skončení odberu pomocou otáčania skúmavky krv premiešať.
 • Pokiaľ sa u pacienta predpokladá koagulopatia, ihneď po odbere spraviť krvný náter.
 • V zime zabrániť zmrazeniu vzorky, v lete ev. chladiť.

Stanovenie glukózy a laktátu

 • Možné len z natrium-fluoridovej alebo natrium-oxalátovej krvi.

 

 

 

Faktory zrážania krvi

 • Vyšetrenie sa realizuje z natrium-citrátovej plazmy, ktorá sa získava z krvi odobratej na Na-citrát v pomere 9:1 (9 dielov krvi + 1 diel Na-citrátu). Odstreďujte priamo v praxi.
 • Pokiaľ odoberáte vzorku krvi do komerčnej citrátovej skúmavky, striktne dodržujte naplnenie po značku na skúmavke.
 • Pri odbere sa nesmú používať heparinizované katétre a kanyly.
Mikrobiológia

Mikrobiológia


Dôležitý je čo najsterilnejší odber, vyhnúť sa kontaminácii fyziologickou a ubikvitárnou flórou.

Stery na bakteriológiu (aeróby a anaeróby) a mykológiu je potrebné zasielať v transportnom médiu, aby sa pôvodcovia chránili.

Moč zasielajte v sterilnej skúmavke a na tampóne v transportnom médiu.

 

Koža a kožné deriváty – mykológia:
Odber pomocou tzv. McKenzieho techniky, 3 minúty kefujete pacienta sterilnou zubnou kefkou. Na vyšetrenie na dermatofyty je ideálne odobrať buď chlpy, lupiny alebo chrasty, ideálne poslať aj s odberovou na tento účel zakúpenou zubnou kefkou, zabalené a zalepené v papierovej obálke.
Pri kultivácii infikovaných nodulov, alebo fistulujúcich lézií – používať tampón s médiom pre odber hnisu, či tzv. hnisových zŕn, v ideálnom prípade zaslať biopsiu so sterilne odobraným tkanivom, tiež tampón s médiom.

Na odber stolice používajte špeciálne skúmavky. Naplňte ich do ¾.

U vtákov zasielajte výter z kloaky v transportnom médiu.

Krv na hemokultiváciu odoberajte do špeciálnej fľašky s médiom. Radi Vám ju (za poplatok) pošleme.

Histológia a imunohistológia

Histológia a imunohistológia

Pri zasielaní vzoriek tkanív na histopatologické alebo imunohistologické vyšetrenie je potrebné dodržať nasledujúce pokyny:

 • dostatočne veľká vzorka (priemer > 0,5 cm) typicky zmeneného tkaniva bez poškodenia spôsobeného odberom;
 • okamžitá fixácia (4-10% neutrálne pufrovaný formaldehyd);
 • zhotovenie predbežnej správy pre patológa s otázkami a s klinickým obrazom pacienta;
 • poslanie vzorky v zodpovedajúcej nádobe (poskytujeme zdarma).

Zo zaslanej vzorky je po patohistologickom vyšetrení možné následne uskutočniť aj imunohistologické vyšetrenie.

Podrobnosti

Vzorkou rozumieme reprezentatívnu časť tkaniva bez preparačných artefaktov (napr. natrhnutie, pomliaždenie, elektrokoagulácia). Je nutné dodržať priemer vzorky aspoň 0,5 cm. Výnimkou sú vzorky, kde technicky nie je možné dodať väčší rozmer (napr. endoskopicky odobrané vzorky žalúdočnej sliznice). Je potrebné prihliadnuť na fakt, že malé vzorky nepodávajú dostatok informácií, ale naopak veľmi veľké vzorky sú často nedostatočne fixované. Vo všeobecnosti je ideálna dĺžka hrany vzorky cca 1 cm, potrebná veľkosť sa ale líši podľa požadovaného vyšetrenia, miesta odberu a prítomných tkanivových zmien. Malé lézie by mali byť uložené vo vzorke centrálne, aby nedošlo k ich prehliadnutiu a boli vyšetrené. V prípade nejasností je vhodné zaslať viac vzoriek.

Kožné biopsie

Vzorkou kože pre účely kožnej biopsie rozumieme časť kože so všetkými kožnými vrstvami s priemerom nie menším ako 0,5 cm. Ju nutné odobrať primárne zmeny z niekoľkých miest. Bioptované miesto by nemalo byť porušené žiadnym holením (strihanie je možné) alebo zoškrabávaním. V predbežnej správe pre patológa je dobré uviesť všetky relevantné informácie, ktoré sú dôležité pre stanovenie diagnózy.

Cytológia

Vzorky pre cytologické vyšetrenie môžu byť odobraté punkciou (napr. likvor), zoškrabom alebo odtlačkom. Najčastejšou technikou odberu je tenkoihlová aspirácia. Používa sa striekačka s nasadenou ihlou (G22-G27). Po vpichu vytvorte podtlak a tkanivo prepichnite ideálne v niekoľkých smeroch. Pred vysunutím ihly z tkaniva prerušte podtlak, aby nedošlo k nasatiu vzorky do striekačky. Následne pomocou pretlaku (vzduch nasatý zvlášť do striekačky preneste vzorku z ihly na okraj podložného sklíčka. Druhé podložné sklíčko položte v pravom uhle na sklíčko s odobraným materiálom a opatrne ťahajte na stranu, tak vznikne náter. U tekutých vzoriek použite druhé podložné sklíčko rovnako ako pri výrobe krvného náteru, tzn. priložte ho v uhle 45° k vzorke na prvom sklíčku a urobte náter materiálu ťahom.

Pre prípravu cytologického preparátu z punktátov, exkrétov alebo sekrétov je potrebné získané tekutiny odstrediť pri 1500 otáčkach /min po dobu 3-5 minút. Po odstredení opatrne odlejte supernatant a potom urobte náter (ako krvný náter) z materiálu usadenej vrstvy. Náter nechajte uschnúť na vzduchu. Pokiaľ posielate priamo punktát, použitie skúmavku s EDTA. Pri tvorbe cytologického preparátu z výteru z pošvy je potrebné tampón na sklíčku rolovať, nie roztierať.

Všetky nátery je vhodné nechať vyschnúť pri izbovej teplote, zasielajte ich nefixované a nefarbené. Najdôležitejšie je vytvoriť tenký náter s jednou vrstvou buniek (monolayer). Príliš hrubé nátery sú najčastejšou príčinou nedostatočnej kvality posúdenia, resp. nemožnosti posúdenia zaslanej cytologickej vzorky.

PCR vyšetrenia

PCR vyšetrenia

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je veľmi senzitívna aj špecifická metóda priameho dôkazu infekčných pôvodcov. Druh vzorky odporúčaný pre odber na PCR vyšetrenie záleží na patogéne, klinických príznakoch a požadovanom vyšetrení. V závislosti na lokalizácii patogénu v tele a jeho vylučovania z organizmu sú vhodné rôzne tkanivové vzorky.

Patogén vo fáze virémie, parazitémie alebo bakteriémie môže byť dokázaný priamo z EDTA krvnej vzorky. Heparínová krv je pre tieto vyšetrenia nevhodná, nakoľko môže PCR blokovať.

Na rozdiel od vzoriek na bakteriologickú/mykologickú kultiváciu, je pre PCR vyšetrenie dôležitý sterilný odber tampónom bez transportného média. Pri malej koncentrácii patogénu vo vzorke môže dochádzať k falošne negatívnym výsledkom. Odberový tampón môžete pred použitím navlhčiť fyziologickým roztokom. Pre PCR vyšetrenia sú vhodné aj kefky, tzv. cytobrush, ktoré je vhodné zasielať v sterilných skúmavkách.

Pre dôkaz patogénu zo stolice je potrebná vzorka veľkosti približne lieskového orieška. U niektorých patogénov (napr. coronavírus, Tritrichomonasfoetus) sa odporúča nabrať 3 vzorky v priebehu 3 dní, nakoľko tieto patogény nemusia byť vylučované stolicou každý deň.

Ďalšie vzorky, ako napr. kožné biopsie, časti orgánov, moč, synovia, likvor, kostná dreň a punktáty lymfatických uzlín je najlepšie zasielať na PCR vyšetrenia v skúmavkách bez aditív. Fixačné média ako formalín môžu viesť k degradácii DNA, inhibícii PCR a následne k falošne negatívnym výsledkom. Vzorky obvykle nie je potrebné zasielať chladené. Až do doby odoslania môže byť vzorka uložená v chladničke pri teplote 2-8 °C. Určite sa vyhnite opakovanému zmrazovaniu a rozmrazovaniu vzorky.

Genetické vyšetrenia

Genetické vyšetrenia

Ako vzorka na molekulárne-genetické vyšetrenia dedičných chorôb, pre dôkaz pôvodu, rovnako ako genetické určenie farby srsti a krvných skupín je vhodná EDTA krv (1 ml). Ako alternatívu je možné u psa a mačky použiť ster zo sliznice ústnej dutiny, tzv. lícne stery. U každého pacienta by bolo dobré zaslať 2 lícne stery (bez transportného média). Na vytvorenie DNA profilu, prípadne na vystavenie posudku o pôvode zvieraťa odporúčame vždy zaslať vzorku krvi. U koní sú na genetické vyšetrenia vhodné aj chlpové korienky (cca 20) z hrivy alebo z chvosta. Prosíme o vhodné zabalenie vzoriek, aby nedošlo k ich znehodnoteniu.

EDTA krv je najvhodnejším materiálom pre tento typ vyšetrení. Je nutné použiť EDTA ako antikoagulans. Lithium-heparín a citrát sú ako antikoagulačné činidlá nevhodné, nakoľko môžu inhibovať PCR. Vo veľmi vzácnych prípadoch môže vplyvom hemolýzy (ako následok transportu) alebo extrémneho stresu pri odbere vzorky dôjsť k problémom pri PCR analýze.

Lícne stery sú vhodným materiálom vzorky pre genetické vyšetrenia u psa a mačky, avšak len pokiaľ je vzorka odobraná správne.

Návod na použitie sterových tampónov Čítať