Vzorky na cytológiu kostnej drene

 Kategória Uncategorized

– Požadovaný materiál na vyšetrenie č. 244 – bone marrow cytology: kostná dreň v EDTA skúmavke + náter kostnej drene, EDTA krv

Návod na prípravu náteru kostnej drene:

– Aspirát z kostnej drene je diagnostický, len ak je vzorka reprezentatívna a zhotovia sa preparáty vysokej kvality.

– Keďže vzorky kostnej drene majú tendenciu sa rýchlo zrážať a bunky rýchlo degenerujú, musia byť preparáty pripravené bezprostredne po odbere vzorky.

– Alternatívou je  odber kostnej drene priamo do injekčnej striekačky s niekoľkými kvapkami 4% antikoagulancia etyléndiamínu-kyselina tetraoctová (EDTA). Konzervácia EDTou poskytne dosť času pri odbere na získanie dostatočnej vzorky, ale podložné sklíčka je potrebné pripraviť rýchlo po odbere vzorky, aby sa zabránilo degenerácii buniek. Ihneď po dobrom premiešaní kostnej drene s antikoagulantom v injekčnej striekačke sa vzorka vytlačí na podložné sklíčko alebo Petriho misky, kde sú častice kostnej drene viditeľné ako malé biele škvrny/vločky. Tieto čiastočky sa zvyčajne prilepia na dno Petriho misky a dajú sa oddeliť od kontaminujúcej krvi
naklonením Petriho misky a zozbieraním čiastočiek kapilárou alebo pipetou. Ak sú čiastočky kostnej drene vytlačené na sklíčko, majú tendenciu  držať sa miesta počiatočného kontaktu so sklíčkom a dajú sa oddeliť od krvi držaním sklíčka kolmo, čo umožňuje odtekanie krvi. Potom druhé sklíčko alebo krycie sklíčko krížom položíme na podložné sklíčko so vzorkou a opatrne rozotrieme squash technikou. Sklíčka sa nechajú usušiť na vzduchu a v ochrannom obale pošlú do laboratória.

– Pre prípad nutnosti zhotovenia ďalšieho náteru v laboratóriu, požadujeme zaslanie vzorky kostnej drene v EDTA skúmavke. Pokiaľ je vzorka suchá bez prímesí, je potrebné jej zvlhčenie sterilným fyziologickým roztokom NaCl alebo sérom pacienta – priliatím do EDTA skúmavky.

– Spolu so vzorkou kostnej drene je potrebné vždy posielať EDTA plnú krv. Prosíme o dôkladné označenie skumaviek (krv/kostná dreň).

 

literatúra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27720279/