Všeobecné obchodné podmienky

poskytovania laboratórnych vyšetrení

 

1. Všeobecné – oblasť pôsobnosti

(1.1) Spoločnosť LABOKLIN, s. r. o., Líščie údolie 57, 84231 Bratislava (ďalej len „spoločnosť LABOKLIN, s.r.o.“ alebo „Spoločnosť“ alebo „Poskytovateľ“) je, na základe platných povolení a v súlade s platnými právnymi predpismi, oprávnená poskytovať laboratórne Vyšetrenia, príp. zabezpečovať vykonanie laboratórnych Vyšetrení, v povoleniach uvedených  odboroch.

(1.2) Za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností súvisiacich so zabezpečením vykonania Vyšetrení na základe Zmluvy a/alebo riadne vyplnenej Žiadanky a doručenej Vzorky vydáva Spoločnosť podľa § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka tieto Všeobecné obchodné podmienky  (ďalej len „VOP“).

(1.3) Tieto VOP platia pre uzatváranie a plnenie všetkých zmlúv, ktoré uzavrie Spoločnosť so svojim Klientom ako objednávateľom za účelom Vykonania, resp. zabezpečenia vykonania laboratórnych Vyšetrení.

(1.2) Vykonaním objednávky u Spoločnosti LABOKLIN, s. r. o. Klient potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s týmito VOP, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.

(1.3) Všetky dohody a služby Spoločnosti LABOKLIN, s. r. o. poskytované Klientom vychádzajú výlučne z pravidiel upravených v týchto VOP s vylúčením všeobecných obchodných podmienok Klienta alebo iných všeobecne platných pravidiel Klienta.

Práva a povinnosti upravené v týchto VOP sa vykonaním objednávky – doručením Žiadanky stávajú obsahom Zmluvy, a to aj v prípade, ak Klient ako objednávateľ používa podmienky odlišné od týchto VOP. Akékoľvek práva a povinnosti odlišné od práv a povinností upravených v akýchkoľvek dokumentoch Klienta, vrátane všeobecných obchodných podmienok Klienta budú voči LABOKLIN, s.r.o. účinné len v prípade výslovného písomného súhlasu spoločnosti LABOKLIN, s.r.o. s ich obsahom, a to len v Spoločnosťou odsúhlasenom rozsahu. Za účelom predídenia nejasností týmto Klient vyhlasuje a deklaruje svoj súhlas s tým, že akékoľvek dokumenty Klienta, vrátane všeobecných obchodných podmienok Klienta nebudú voči Spoločnosti účinné ani za podmienky, že Spoločnosť s ich uplatnením na daný právny vzťah nevyjadrí výslovne svoj nesúhlas.

(1.4) Ak Klient, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom najneskôr spoločne s vykonaním objednávky u firmy LABOKLIN, s.r.o. písomne uvedie, že s obsahom týchto VOP, respektíve s konkrétnym ich ustanovením výslovne nesúhlasí, je tento oprávnený sa samostatne dohodnúť s firmou LABOKLIN, s.r.o. na nových podmienkach zmluvy, a to postupom podľa týchto VOP.

2. Vymedzenie pojmov

„Spoločnosť“ – LABOKLIN, s.r.o. vykonáva a/alebo zabezpečuje vykonanie laboratórnych vyšetrení u dodávateľov v súlade s platnými právnymi predpismi.

„VOP“ – tieto všeobecné obchodné podmienky

„Zmluva o poskytnutí služieb“ alebo „Zmluva“ – právny úkon, ktorý vzniká medzi Spoločnosťou a Klientom (zväčša Zákazníkom);  v stanovených prípadoch vzniká Zmluva aj medzi Spoločnosťou, Zákazníkom ako objednávateľom Vyšetrenia a Držiteľom zvieraťa; momentom vzniku Zmluvy je prijatie/dôjdenie Žiadanky spoločne so Vzorkou

„Cenník“ – platný cenník Spoločnosti

„Internetové sídlo spoločnosti“ – internetová stránka www.laboklin.sk

„Klient“ – osoba, ktorá žiada Spoločnosť o vykonanie, resp. zabezpečenie vykonania konkrétneho laboratórneho vyšetrenia/konkrétnych laboratórnych vyšetrení podľa objednávky, pričom touto osobou sa rozumie ako Zákazník, tak aj, za splnenia podmienok podľa týchto VOP, Majiteľ / Držiteľ zvieraťa.

„Zákazník“ – veterinár alebo veterinárna prax, ktorá žiada spoločnosť o vykonanie, prípadne zabezpečenie vykonania konkrétneho laboratórneho Vyšetrenia/konkrétnych laboratórnych vyšetrení podľa objednávky.

„Majiteľ zvieraťa“ alebo aj „Držiteľ zvieraťa“ alebo aj „Majiteľ“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má alebo deklaruje, že v čase odberu má v dispozícii zviera, ktorého laboratórne vyšetrenie sa žiada u Spoločnosti vykonať.

„Laboratórium“ – odborné pracovisko Spoločnosti, príp. jeho dodávateľ v súlade s platnými právnymi predpismi.

„Žiadanka na Vyšetrenie“ alebo „Žiadanka“ – papierová, prípadne elektronická objednávka  vyšetrení (na objednávkovom formulári vydávaným Spoločnosťou), na základe ktorého Klient kvalifikovaným spôsobom objednáva u Spoločnosti konkrétne Vyšetrenie.

„Vzorka“ – biologický materiál odobratý zo zvieraťa, ktorý Klient zasiela na vykonanie vyšetrenia.

„Prijatie Žiadanky“ – dôjdením Žiadanky spoločne so Vzorkou Spoločnosti vzniká medzi Spoločnosťou a Klientom (zväčša Zákazníkom) Zmluva o poskytnutí služby, prípadne za splnenia stanovených podmienok vzniká Zmluva medzi Spoločnosťou, Zákazníkom a Držiteľom zvieraťa; právny vzťah založený Zmluvou sa spravuje týmito VOP.

„Spracovanie Vzorky“ – je prijatie Vzorky, jej následné označenie a spracovanie Vzorky pre vykonanie analýzy (napr. centrifugácia, separácia, príprava preparátov, atď.) a registrácia u Spoločnosti.

„Vyšetrenie“ – laboratórne preskúmanie Vzorky/vzoriek odoslaných Klientom v súlade so Žiadankou na Vyšetrenie, a to priamo Spoločnosťou alebo dodávateľom Spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

„Výsledok“ – výsledok laboratórneho Vyšetrenia.

„Dôverné informácie“ – akékoľvek informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, a ktoré Spoločnosť označí ako dôverné alebo s ktorými sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe Klientovi pri poskytnutí informácií, ako s dôvernými.

„SR“ – Slovenská republika.

„Systém doručovania“ – obvyklý alebo dohodnutý systém doručovania korešpondencie medzi Spoločnosťou a Klientom, vrátane faktúr či výziev k úhrade, zväčša prebieha prostredníctvom elektronickej pošty (e-maily), po dohode poštovou prepravou, pričom v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty sa za zásielku doručenú Klientovi považuje aj zásielka odoslaná Spoločnosťou na e-mailovú adresu Klienta ako adresu obvyklej komunikácie.

„Verifikácia“ – potvrdenie/nepotvrdenie poskytnutia Výsledku Spoločnosťou, a/alebo potvrdenie/nepotvrdenie zhody záznamu Výsledku, príp. jeho časti (napr. fotokópia Výsledku, príp. jeho časti) s pôvodným Výsledkom poskytnutým Spoločnosťou Klientovi.

3. Uzavretie a obsah Zmluvy

(3.1) Všetky ponuky spoločnosti LABOKLIN, s. r. o. sú nezáväzné.

(3.2) Spoločnosť sa zaväzuje na základe Klientom správne a úplne vyplnenej a doručenej Žiadanky a doručenej Vzorky vykonať pre Klienta požadované Vyšetrenie. Žiadanka spolu so Vzorkou doručené Spoločnosti od Klienta sa považujú za záväzné objednanie požadovaného Vyšetrenia.

(3.3) V prípade, ak nie sú úplne a/alebo správne vyplnené všetky údaje požadované Spoločnosťou alebo má Spoločnosť akékoľvek pochybnosti o správnosti či úplnosti údajov na Žiadanke je táto oprávnená žiadať ich doplnenie alebo úpravu, pričom Spoločnosti vzniká povinnosť vykonať, resp. zabezpečiť vykonanie Vyšetrenia až dôjdením úplných a správnych údajov. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie Vyšetrenia v prípade, ak požadované údaje sú naďalej nepresné či neúplné, príp. nečitateľné aj napriek žiadosti o ich opravu či doplnenie, a to v lehote do 72 hodín od odoslania žiadosti mailom na e-mailovú adresu Klienta uvedenú na Žiadanke, v takom prípade je Klient povinný zaplatiť Spoločnosti  administratívny poplatok vo výške 5,00 Eur. Spoločnosť je ďalej oprávnená odmietnuť vykonanie Vyšetrenia v prípade, ak nedošlo k doručeniu Žiadanky spoločne so Vzorkou, alebo sa nezhodujú údaje uvedené na odberovej nádobke so Vzorkou s údajmi na Žiadanke, alebo je dodaná zjavne kontaminovaná alebo zjavne nesprávne odobratá Vzorka, pričom je znehodnotená tak, že ju nie je možné vyšetriť, alebo je požadované Vyšetrenie, ktoré Spoločnosť nie je oprávnená vykonať alebo ho nevykonáva, resp. nezabezpečuje jeho vykonanie, prípadne v iných oznámených prípadoch, pričom v takom prípade je Klient povinný zaplatiť administratívny poplatok rovnajúci sa výške nákladov vynaložených na vrátenie Vzorky Klientovi, ak  Spoločnosť takúto Vzorku zasiela späť Klientovi.

(3.3) V prípadoch keď Spoločnosť po prevzatí Vzorky zistí, že nebude možné z prevzatej Vzorky vykonať požadované Vyšetrenie, informuje o tejto skutočnosti Klienta, pričom Spoločnosť je v takom prípade oprávnená odmietnuť vykonanie požadovaného Vyšetrenia.  V takom prípade je Klient povinný zaplatiť administratívny poplatok rovnajúci sa výške nákladov vynaložených na vrátenie Vzorky Klientovi, ak Spoločnosť takúto Vzorku zasiela späť Klientovi.

(3.4) Zmluva sa, za splnenia vyššie uvedených podmienok, uzatvára medzi Spoločnosťou LABOKLIN, s.r.o. a Klientom.

(3.5) V prípade, ak je na Žiadanke identifikovaný Držiteľ zvieraťa (úplná identifikácia Držiteľa zvieraťa v zmysle údajov požadovaných na Žiadanke) spoločne so súhlasom Držiteľa zvieraťa s úhradou faktúry za laboratórne Vyšetrenie a s jeho vlastnoručným podpisom, Zmluva sa uzatvára medzi Spoločnosťou, Zákazníkom a Držiteľom zvieraťa. V stanovených prípadoch, ak je objednávateľom výlučne Držiteľ zvieraťa, Zmluva sa uzatvára medzi Spoločnosťou a Držiteľom zvieraťa. Držiteľ zvieraťa berie na vedomie, že akékoľvek výsledky Vyšetrenia je povinný konzultovať so Zákazníkom alebo inou odborne spôsobilou osobou – veterinárnym lekárom.

(3.6)      Držiteľ zvieraťa je oprávnený samostatne objednať vykonanie, resp. zabezpečenie vykonania laboratórnej služby/Vyšetrenia z katalógu Genetika, vykonanie ostatných laboratórnych vyšetrení je oprávnený objednať výlučne prostredníctvom Zákazníka ako objednávateľa, pokiaľ sa so Spoločnosťou nedohodne inak. Držiteľ zvieraťa berie na vedomie, že akékoľvek výsledky Vyšetrenia je povinný konzultovať so Zákazníkom alebo inou odborne spôsobilou osobou – veterinárnym lekárom.

4. Dodacie lehoty, oprávnenie k prevzatiu, oneskorenie

(4.1) Predpokladané dodacie lehoty/časy spracovania poskytovaných laboratórnych služieb/ Vyšetrení sú uvedené na internetovom sídle Spoločnosti.  Uvedené lehoty/časy spracovania Vzorky/poskytnutia Výsledku majú len informatívny charakter a ich dodržanie nie je vynútiteľné, Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky vyplývajúce z nedodržania uvedených lehôt/času spracovania Vzorky, resp. poskytnutia Výsledku, a to najmä z dôvodu ňou nezavineného konania spôsobeného napr. poštovou či inou prepravou. Oneskorenie zhotovenia či doručenia Výsledku spôsobeného napr. aj z dôvodu dlhšieho času Vyšetrenia, či oneskoreného prenosu dát, nemá vplyv na výšku či splatnosť ceny.

(4.2) Výsledok laboratórneho vyšetrenia je doručený Zákazníkovi nezávisle od príjemcu faktúry. V ojedinelých prípadoch uvedených v bode 3.5 a na želanie Zákazníka a Držiteľa zvieraťa, prípadne, ak je objednávateľom výlučne Držiteľ zvieraťa samostatne, môže byť Výsledok odoslaný aj Držiteľovi zvieraťa. LABOKLIN, s. r. o., si vyhradzuje právo účtovať si dodatočné administratívne výdaje.

(4.3) Príjemcom Výsledku laboratórneho Vyšetrenia je Zákazník. Za dodržania podmienok uvedených v bode 3.5 alebo 3.6 týchto VOP môže byť Výsledok doručený Držiteľovi zvieraťa, pričom Spoločnosť si vyhradzuje právo o tom vopred informovať Zákazníka.

(4.4) Spoločnosť je oprávnená poskytovať aj len čiastkové výsledky.

5. Právo na zrušenie objednávky

(5.1) Právo na bezodplatné zrušenie objednávky má Klient do momentu registrácie Vzorky.

(5.2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zrušenia objednávky na vykonanie Vyšetrenia/Vyšetrení v zmysle Žiadanky, a to až po registrácii Vzorky, má Spoločnosť právo na odstupné vo výške rovnajúcej sa cene za požadované Vyšetrenie/Vyšetrenia v zmysle Žiadanky.

6. Ceny

(6.1) Ceny za jednotlivé Vyšetrenia sú uvedené na Žiadanke – objednávke na Vyšetrenie a sú uvedené bez DPH, okrem cien za Vyšetrenia v katalógu Genetika, tieto sú uvedené vrátane príslušnej sadzby DPH.

(6.2) Faktúra za vykonané Vyšetrenie/Vyšetrenia bude vystavená Spoločnosťou v súlade s platnými právnymi predpismi v čase jej vystavenia a bude obsahovať aj príslušnú sadzbu DPH.

(6.3) V prípade, ak je príjemcom faktúry priamo Držiteľ zvieraťa, je cena Vyšetrenia súčtom ceny uvedenej na Žiadanke o Vyšetrenie a sumou rovnajúcou sa  40% z tejto ceny (teda z ceny uvedenej na Žiadanke), okrem cien za Vyšetrenia v katalógu Genetika, pričom k výslednej sume sa pripočíta aktuálna sadzba DPH.

7. Úhrada/splatnosť/omeškanie

(7.1) Fakturovaná cena Vyšetrenia/Vyšetrení je splatná v lehote 14 dní od vystavenia faktúry, pričom úhradu je možné vykonať bankovým prevodom alebo vkladom na účet Spoločnosti uvedený na faktúre. Úhrada sa považuje za riadne a včas zaplatenú, ak je pripísaná na účet Spoločnosti v celosti najneskôr posledný deň splatnosti faktúry.

(7.2) Klient je v omeškaní s plnením záväzku v zmysle faktúry  uplynutím doby jej splatnosti, a to bez potreby ďalšej výzvy.

(7.3) Spoločnosť má v prípade omeškania so zaplatením splatnej sumy zo strany Klienta nárok na úroky z omeškania v zákonnej výške, a to odo dňa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti faktúry.

(7.5) V prípade, ak je Klient v omeškaní so zaplatením splatnej sumy, je Spoločnosť oprávnená zaslať Klientovi výzvu na zaplatenie dlžnej sumy podľa Systému doručovania, pričom Klient súhlasí s jej spoplatnením vo výške 4,50 Eur.

Spoločnosť je, aj bez povinnosti zaslania výzvy podľa predchádzajúcej vety, oprávnená v prípade, ak je Klient v omeškaní so zaplatením splatnej sumy, vymáhať dlžnú sumu prostredníctvom tretej osoby, a to zaslaním výzvy s dodatočne určenou lehotou na plnenie, pričom Klient súhlasí s jej spoplatnením vo výške 150,-Eur.

Klient s uvedeným postupom súhlasí.

(7.6) Klient, vrátane Držiteľa zvieraťa súhlasí s prípadným postúpením pohľadávky zo Spoločnosti na tretiu osobu.

8. Záruka

(8.1) Pokiaľ v týchto VOP nie je stanovené inak, platia zákonné záručné podmienky.

(8.2) Spoločnosť zodpovedá za to, že akékoľvek ňou ponúkané Vyšetrenie budú spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s jej charakterom.

(8.3) Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu na kvalitu poskytnutého Vyšetrenia a/alebo na správnosť vyúčtovanej ceny za poskytnuté Vyšetrenie, ak má dôvodnú pochybnosť, že cena nebola účtovaná v súlade s Cenníkom účinným v dobe prijatia Žiadanky Spoločnosťou.

(8.4) Kvalitou Vyšetrenia sa rozumie samotné vykonanie Vyšetrenia a riadne a správne doručenie Výsledku Vyšetrenia v súlade s týmito VOP.

(8.5) V prípade chyby Vyšetrenia alebo merania, ktoré majú vplyv na Výsledok Vyšetrenia, za ktorú je zodpovedné Laboratórium, a to z dôvodu nedostatočnej kontroly kvality, chybe prenosu dát alebo zlyhaniu ľudského faktora, a ktorá bola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, nesie zodpovednosť Spoločnosť, a to do výšky fakturovanej a zaplatenej sumy vyúčtovanej za chybné laboratórne Vyšetrenie.

(8.3) Spoločnosť nenesie zodpovednosť za technicky správne zmerané Výsledky, ktoré z dôvodu nepriaznivých podmienok (napr. kvality vzorky) neodrážajú zdravotný stav zvieraťa.

(8.4) Spoločnosť nezodpovedá za súlad medzi identitou Vzorky a identitou testovaného zvieraťa, a teda nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepriaznivé následky, vrátane škody, spôsobné takýmto nesúladom alebo v jeho súvislosti.

(8.5) Reklamáciu musí Klient uplatniť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby – Vyšetrenia alebo nesprávnosť vyúčtovanej ceny, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká. Reklamácia môže byť uplatnená písomne na korešpondenčnej adrese Spoločnosti alebo emailovej adrese Spoločnosti, pričom po uplatnení reklamácie vydá Spoločnosť potvrdenie o prijatí reklamácie.

(8.6) Spoločnosť prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie, a to v lehote zodpovedajúcej dôvodu a závažnosti reklamácie podľa uváženia Spoločnosti. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní, v zložitejších prípadoch nie viac ako 60 dní o čom však Spoločnosť upovedomí Klienta.

(8.7) Reklamáciu je možné vybaviť nasledovnými spôsobmi:

  1. a) ak je na poskytovanom Vyšetrení vada, ktorú možno odstrániť, má Klient, príp. Držiteľ zvieraťa právo na bezplatné odstránenie (o odstrániteľnú vadu ide najmä v prípadoch vady merania, či Vyšetrenia),
  2. b) ak je poskytovanom Vyšetrení vada, ktorú nemožno odstrániť, t.j. najmä z dôvodu nevykonania Vyšetrenia na strane Spoločnosti (napr. z dôvodu straty, poškodenia Vzorky priamo Spoločnosťou) má Klient, príp. Držiteľ zvieraťa nárok na bezplatné vykonanie ďalšieho Vyšetrenia alebo na vrátenie už zaplatenej ceny za Vyšetrenie,
  3. c) ak Vyšetrenie nemožno vykonať z dôvodov na strane Klienta, príp. Držiteľa zvieraťa alebo z dôvodu pôsobenia vis maior, Klient, príp. Držiteľ zvieraťa nemajú nárok na nápravu.

(8.8) O vybavení reklamácie informuje Spoločnosť Klienta, príp. Držiteľa zvieraťa.

9. Záruka, premlčanie

(9.1) Spoločnosť zodpovedá za škody, ktoré vznikli na základe podstatného porušenia zmluvných záväzkov, a to z hrubej nedbanlivosti alebo jej úmyselným konaním.   Zodpovednosť  za porušenie nepodstatných zmluvných záväzkov z nedbalosti je vylúčená.

(9.2) Spoločnosť zodpovedá za vzniknutú škodu až do výšky skutočnej škody, pričom za škodu skutočnú sa považuje suma reálne zaplatená Klientom, príp. Držiteľom zvieraťa Spoločnosti  za Vyšetrenie.

10. Ochrana údajov

(10.1) Spoločnosť a Klient sú povinní pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.

(10.2) Klient má kedykoľvek právo na bezplatné informácie, opravy, zablokovanie alebo vymazanie uložených údajov.

(10.3) Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou sú uvedené na Internetovom sídle Spoločnosti www.laboklin.sk a zodpovedná osoba Spoločnosti môže byť kontaktovaná na adrese:    service.ba@laboklin.com

11. Dôvernosť údajov a Postúpenie údajov tretej strane

(11.1) Informácie týkajúce sa zvieraťa, vrátane Výsledku vyšetrenia sú považované za dôverné informácie a budú odoslané Klientovi v súlade s týmito VOP.

(11.2) Všetky dôverné informácie vzájomne poskytnuté Zmluvnými stranami sú chránené týmito VOP. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými inak ako porušením povinností podľa týchto VOP alebo boli získané od tretej osoby, ktorá je oprávnená šíriť tieto informácie.

(11.3) Spoločnosť je oprávnená poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám, a to výlučne v rozsahu a za účelom plnenia predmetu svojho záväzku, a to najmä spolupracujúcemu laboratóriu.

(11.4) Klient je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie len s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti.

(11.5) Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie týkajúce sa Verifikácie, teda informácie, ktorých obsahom je potvrdenie/nepotvrdenie zhody záznamu Výsledku, príp. jeho časti (napr. fotokópia Výsledku) s pôvodným Výsledkom poskytnutým Spoločnosťou Klientovi. Spoločnosť je oprávnená potvrdiť pravosť/nepravosť záznamu Výsledku tretej osobe (napr. záujemcovi o kúpu zvieraťa Majiteľa zvieraťa), pričom Spoločnosť nie je povinná skúmať právny vzťah medzi treťou osobou a Klientom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je Spoločnosť oprávnená potvrdiť/nepotvrdiť skutočnosť, či:

– Výsledok bol poskytnutý Spoločnosťou,

– záznam Výsledku predložený treťou osobou súhlasí/nesúhlasí s Výsledkom vykonaným Spoločnosťou.

Pre prípad vylúčenia akýchkoľvek pochybností, Spoločnosť nie je povinná preukazovať predloženie záznamu Výsledku treťou osobou a súčasne Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadnú škodu vzniknutú Verifikáciou alebo v súvislosti s uvedeným akejkoľvek osobe.

12. Spoločné a záverečné ustanovenia

(12.1) Tieto VOP sú účinné odo dňa ich zverejnenia na Internetovom sídle Spoločnosti, najneskôr však dňa 1.3.2022.

(12.2) Písomnou dohodou medzi Spoločnosťou a Klientom, prípadne medzi Spoločnosťou, Zákazníkom a Držiteľom zvieraťa, môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP zmenené alebo vylúčené.

(12.3) Spoločnosť je oprávnená tieto VOP, Cenník alebo akékoľvek dokumenty vydávané Spoločnosťou jednostranne meniť bez súhlasu Klienta, vrátane Držiteľa zvieraťa. O prípadnej zmene dokumentov upovedomí Klienta, vrátane Držiteľa zvieraťa s primeraným časovým predstihom zverejnením ich úplného znenia na Internetovom sídle Spoločnosti. Klient, vrátane Držiteľa zvieraťa je povinný si preveriť aktuálne znenie týchto VOP a ostatných dokumentov vzťahujúcich sa k predmetu Zmluvy na Internetovom sídle Spoločnosti, a to ku dňu podania Žiadanky.

(12.4) Za doručenie akejkoľvek zásielky sa považuje jej doručenie na adresu uvedenú v Žiadanke alebo na adresu písomne oznámenú ako adresu na doručovanie, pričom za deň doručenia zásielky sa považuje aj siedmy deň márneho uplynutia úložnej lehoty doporučene zaslanej zásielky na pošte.  Doručovaná zásielka bude považovaná za doručenú aj v prípade, ak ju jej adresát odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia zásielky.

Za doručenie elektronickej Žiadanky sa považuje aj jej doručenie do elektronickej schránky Spoločnosti (a to na adresu stanovenú Spoločnosťou) a potvrdenie jej doručenia zo strany Spoločnosti na adresu Klienta (zhodnú s adresou, z ktorej bola elektronická Žiadanka odoslaná, prípadne na inú obvyklú adresu Klienta v súlade so Systémom doručovania), pričom Zmluva sa považuje za uzavretú naplnením aj ostatných podmienok podľa týchto VOP (doručenie Vzorky, atď.).

(12.5) Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom, vrátane Držiteľa zvieraťa (a to v rozsahu v akom sa ho týkajú) sa spravujú Zmluvou a týmito VOP, a v rozsahu neupravenom priamo Zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR. Toto ustanovenie sa v prípade, ak Klient je subjektom so sídlom/miestom podnikania/trvalým či obvyklým pobytom mimo územia SR, považuje za voľbu rozhodného práva, ktoré má platiť medzi stranami, a ktorým je právo Slovenskej republiky s výnimkou zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších právnych predpisov.

(12.6) Ak by niektoré ustanovenia mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientom alebo sa stali neplatnými neskôr,  nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných v SR, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP.

(12.7) Akékoľvek spory medzi Spoločnosťou a Klientom vzniknuté s plnením záväzkov podľa týchto VOP, ako aj zmluvného vzťahu medzi týmito subjektami, sú strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou. V prípade, ak sa strany nedohodnú, príslušným orgánom na konanie a rozhodovanie o spore je nezávislý súd SR, pričom rozhodovať bude podľa právneho poriadku SR. Toto ustanovenie sa v prípade, že Klientom, príp. aj Držiteľom zvieraťa je subjekt so sídlom/miestom podnikania/trvalým pobytom/obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky považuje za dohodu, ktorou sa zakladá v zmysle príslušných právnych prepisov SR a Európskej Únie právomoc slovenského súdu rozhodovať o prípadných sporoch strán, pričom strany ako miestne príslušný súd stanovili vo veci vecne príslušný súd.

 

V Bratislave, dňa  23.2.2022