NOVÉ! SDMA (symmetric dimethylarginine)

 Kategória Novinky

Chronické ochorenia obličiek, ako aj skorá diagnostika renálnych porúch v slepej zóne kreatinínu sú v praxi malých zvierat stále problematickou témou. Pomer proteín/kreatinín indikuje zvýšenú exkréciu bielkovín ešte pred retenciou kreatinínu. Nový parameter, SDMA (symmetric dimethylarginine), pochádza z odbúravania svalových buniek a je vylučovaný výlučne obličkami. Mal by veľmi spoľahlivo detegovať skoré štádiá renálnej dysfunkcie a s minimom rušivých faktorov. Novšie publikácie referujú o signifikantnej inverznej korelácii medzi glomerulárnou filtráciou a SDMA u mačiek. Test SDMA odporúčame v prípadoch podozrenia na renálnu dysfunkciu v skorom štádiu.
Druhy: mačky a psy (zatiaľ)

Materiál vzorky: sérum (alebo LiHep plazma) (0.5 ml)